Strumenti Digitali V/A

Strumenti Analogici/Digitali (Accessori) - Cod. VD33-XL1

233.jpg

Caratteristiche Generali:

Strumenti digitali 3½ Digit (Verdi o Rossi)


Caratteristiche Tecniche:

  • VD33-1 (DC/DC): Alimentazione 5 Vcc / 150mA. Range +/-199,9mV
  • VD33-1 (AC2/DC): Alimentazione 220 Vac. Input DC 199,9mV
  • VD33-4 (AC2/DC): Alimentazione 220 Vac. Input DC ( 199,9 Vdc )
  • VD33-5 (AC2/AC): Alimentazione 220 Vac. Input AC ( 500 Vac )